Què és l’economia circular?

Es diu que l’economia és la ciència que tracta de fer una gestió òptima dels recursos escassos. Si els recursos fossin abundants o il·limitats, no tindria sentit parlar d’economia circular, però els recursos són limitats i alguns d’ells també són certament escassos. Mitjançant aquesta gestió dels recursos disponibles, l’activitat econòmica genera o intercanvia productes, béns o serveis amb els quals pot cobrir les necessitats individuals, d’una part o de tota la població. El sistema econòmic és el conjunt de normes i procediments, ja siguin formals o informals, que regulen aquestes activitats econòmiques i la riquesa, així com el benefici que se n’obté, que tant pot procedir d’una abundància de recursos com de l’habilitat i competència en l’agricultura, la indústria o el comerç.

economia circular

Fases de l’economia:

Tradicionalment, les activitats econòmiques comprenen tres fases: la producció, la distribució i el consum. Per això, les ciències econòmiques també estudien el comportament dels consumidors i els equilibris entre l’oferta i la demanda.

Si analitzem ràpidament aquestes definicions, veurem que el cicle econòmic té un principi i un final; és lineal. Tot comença amb l’obtenció d’energia, recursos i matèries primeres. També intervé el factor humà i la tecnologia, que protagonitzaran la producció, el comerç, el consum i, per últim, el residu. Perquè allò que ja s’hagi consumit es llençarà com a inútil.

Si ara observem aquests procés —tan habitual d’altra banda— amb certa perspectiva, veurem que el desenvolupament econòmic està estretament lligat amb l’esgotament dels recursos naturals i les matèries primeres, i un increment d’emissions contaminants, residus i materials inaprofitables. L’impacte ambiental serà notable. Quan la nostra societat es veu amenaçada per problemes com el canvi climàtic o l’escassetat de recursos, mantenir un model que consumeix tant i genera tants residus no és lògic ni raonable.

Una opció és aprofitar al màxim la tecnologia que ens permet millorar l’eficiència dels sistemes econòmics. A títol d’exemple, el motor d’un automòbil d’avui dia comparat amb el motor d’un automòbil de fa vint anys consumeix molt menys combustible i és més potent. Però continuem amb el problema dels recursos i residus; tant entra, tant surt.

Reciclatge amb l’economia circular

Per què no idear un sistema cíclic en lloc de lineal? És a dir, un sistema en què els residus i subproductes de l’activitat econòmica no siguin rebutjats de forma automàtica, sinó aprofitats. Així, es tancaria el cercle i podríem parlar deconomia circular. Encara que les societats agrícoles de l’edat antiga tenien un sistema econòmic semblant, basat en els cicles de la natura i les estacions, el terme economia circular per a una economia industrial i postindustrial, no es va començar a utilitzar en l’economia normativa fins a la dècada de 1980. Es definia a partir de la relació entre economia i medi ambient, una vegada que la comunitat científica va advertir sobre els perills que suposava per a la humanitat un desenvolupament que no tingués en compte l’impacte ambiental de les activitats econòmiques. En termes acadèmics, l’economia circular sorgeix a partir de l’estudi de la retroalimentació de sistemes no lineals; en termes més accessibles, convindria tornar a fer un esquema de l’economia circular per tal de comprendre la idea que hi ha al darrere d’aquest concepte.

A l’economia circular es comença pels recursos i les matèries primeres, la producció, el comerç, la distribució i el consum, com a l’economia lineal convencional, però incorporant la regla de les 3 R a partir d’aquest punt: el residu pot ser reduït, reutilitzat o reciclat. L’aigua que surt d’una estació depuradora, per exemple, pot ser reutilitzada i destinada al consum humà, a la neteja de carrers, a l’agricultura, etc. El vidre o l’alumini d’un envàs pot ser reciclat per tal d’obtenir-ne vidre o alumini que serviran per fabricar un altre envàs o qui sap si per altres usos, convertint-se en una font secundària de matèria primera. Tal com es pot veure, es tanca el cicle i es torna a començar amb la matèria primera.

Per últim, aquells residus que no poden ser ni reutilitzats ni reciclats podran destinar-se finalment a l’obtenció d’energia tèrmica, o bé a disposició final en un dipòsit controlat, sempre per aquest ordre de prioritat. Però, si el procés industrial o de serveis que utilitza l’economia circular està ben dissenyat, aquest residu final serà mínim i l’estalvi i l’eficiència en l’ús de recursos, màxim.

Disseny de l’economia circular

El disseny d’un procés segons els paràmetres de l’economia circular és molt important assenyalar, en primer lloc, que es millora tot el sistema —el cicle— en conjunt, més que pas a pas; en segon lloc, neix la idea d’un disseny específic del producte o servei que faciliti el tancament del cicle. En altres paraules, el producte o servei que arriba a mans del consumidor ja està pensat perquè generi el menor residu possible, al mateix temps que pugui ser reciclat o reutilitzat en gran part. Els sistemes de producció i distribució es dissenyen de la mateixa manera i, en alguns casos, s’hi inclouen sistemes específics de reciclatge, reutilització o reducció de residus.

Els termes “obsolescència programada” o “utilitzar i llençar” són clarament oposats a la filosofia promulgada per l’economia circular, però malauradament són una prioritat comercial en països de producció massiva a baix cost.

Aquest no és el cas de la Unió Europea, un model productiu de valor afegit que ha de ser competitiu tot i la seva dependència de recursos provinents d’altres parts del món, la tensió interna sobre l’obtenció de matèries primeres de mineria i altres aspectes que debiliten l’economia lineal actual.

Aquesta situació es veuria clarament reforçada implementant l’economia circular en tota la seva escala de beneficis socials, econòmics i ambientals, amb casos d’èxit en àmbits com les energies renovables, l’eficiència energètica, la gestió del cicle de l’aigua, el reciclatge, etc. L’estalvi en el cost de materials podria superar els 600.000 milions d’euros el 2025, i l’estímul de l’activitat econòmica seria significatiu en sectors com la enginyeria de nous materials i el disseny orientat a maximitzar el cicle de vida útil dels productes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in justo arcu. Donec eu lacinia risus. 

Nombre – profesión o identificador

Notícies

🚱 Actuacions de millora de la xarxa d'aigua del nucli de Magaluf (#Calvià). Us informem que s'interromprà el subministrament:

🗓️ Demà, dijous,... 15 d'abril
🕗 De 8 a 17 h
📍 Carrers afectats: Pinada i Miquel Servet
Lamentem les molèsties.

💧 Com accedir a bonificacions del servei d'#aigua i al fons social?

🚰 L'aigua és un dret bàsic. Per això, facilitem l'accés i garantim el ... subministrament a totes les famílies vulnerables.

ℹ️ Consulta-ho a: https://www.hidrobal.net/ca/bonificacions-i-fons-social