Per què es promou l’ús del vehicle elèctric?

L’evolució dels vehicle elèctric

L’automòbil elèctric no és cap novetat. El primer automòbil en sobrepassar els 100 km/h va ser La Jamais Contente,al 1899, i era un vehicle elèctric autònom. L’invent de la catenària va permetre que la tracció elèctrica s’imposés en moltes línies de ferrocarril urbà o interurbà a principis del segle XX i el seu ús es va anar estenent i ampliant fins a dia d’avui. Tot i això, al sector de l’automòbil no va passar el mateix.

Vehicles elèctrics

Al llarg del segle XX, el motor de combustió interna de cicle Otto (benzina) o de cicle Diésel es va imposar molt per sobre del motor elèctric. El per què d’aquest fet té una raó tècnica: 1 kg de combustible conté molta més energia que 1 kg de bateria elèctrica d’aleshores i un dipòsit de combustible proporcionava una autonomia a l’automòbil que no podia proporcionar una bateria amb tal pes. 

El vehicle elèctric modern 

Però la tecnologia evoluciona a passos de gegant. El desenvolupament de l’electrònica i l’ús de nous materials permet obtenir bateries cada vegada més lleugeres i eficients. En alguns àmbits, com el repartiment a domicili i altres serveis urbans, els vehicles elèctrics poden competir en igualtat de condicions, fins i tot amb cert avantatge, amb els vehicles convencionals. Això ha revifat l’interès pels vehicles elèctrics tant a l’Administració Pública com entre els usuaris particulars. La política energètica europea, però també la de moltes altres nacions desenvolupades, promociona la substitució dels vehicles amb motor de combustió interna per vehicles elèctrics, mentre que les grans empreses automobilístiques ofereixen un catàleg cada vegada més ampli de vehicles híbrids endollables o completament elèctrics.

El vehicle elèctric modern ofereix una solució a un dels grans problemes ambientals dels nostres temps, el de la contaminació atmosfèrica a les grans ciutats. Pel tub d’escapament del motor d’un automòbil en surten òxids de sofre o nitrogen, monòxid de carboni o hidrocarburs no cremats, inclús partícules en suspensió, barrejats amb el vapor d’aigua i el diòxid de carboni, que són els principals productes de la combustió de la benzina o el dièsel. Encara que es tracti de proporcions molt petites del total de gasos que s’emeten, són molts els automòbils en molt poc espai i la concentració d’aquestes substàncies a l’aire que respirem és perjudicial per a la salut de les persones i provoca efectes nocius pel medi ambient.

En definitiva, l’ús habitual de l’automòbil i l’índex de motorització (nombre de vehicles a motor per habitant) planteja un problema ambiental seriós. Moltes ciutats s’han vist obligades a restringir el trànsit a motor davant les condicions climatològiques adverses per tal d’evitar concentracions de contaminants perilloses per a la salut. Moltes altres han optat per ampliar aquesta restricció, ja sigui mitjançant l’ampliació de les zones de vianants o amb la prohibició de la circulació dels vehicles més contaminants durant tot l’any. És aleshores quan la idea dels vehicles elèctrics guanya força, perquè no emet contaminants allà on s’utilitza. Aquest fet fa que es consideri un vehicle «net» que les autoritats municipals veuen amb bons ulls.

L’electricitat en els vehicles moderns. 

Arribats a aquest punt, convé recordar quelcom que és obvi: els vehicles elèctrics funcionen amb electricitat i l’electricitat s’ha de generar d’alguna manera, en algun lloc. A grans trets, l’electricitat és genera a les centrals tèrmiques, centrals nuclears o a través de l’explotació de recursos renovables, principalment a les centrals hidroelèctriques o eòliques. Però totes aquestes centrals estan allunyades dels punts de consum. Així que l’electricitat ha de passar per una xarxa de transport d’alta tensió que connecta la central elèctrica a la xarxa de distribució i que, al mateix temps, portarà l’electricitat fins al punt de recàrrega dels vehicle elèctrics, ja sigui públic o privat.

És fàcil observar que, si s’han utilitzat combustibles per generar l’electricitat que consumeix el vehicle elèctric, s’hauran emès gasos d’efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic i s’haurà generat una contaminació atmosfèrica al voltant de la central elèctrica. Calculant el rendiment de la central tèrmica, les pèrdues a les xarxes de transport i distribució, etcètera, descobrim que un vehicle elèctric, avui dia, podria emetre tants o més gasos d’efecte hivernacle que els motors més moderns de combustió interna per kilòmetre.

Tot i que això sigui cert, no ens hem d’enganyar. Més del 98% de l’energia que fan servir els vehicles automòbils (cotxes, furgonetes, camions, motocicletes, etc.) prové del petroli, en forma de benzina, gasoil (dièsel) o GLP (gasos liquats del petroli). Una altra part significativa, però encara molt petita, prové del gas natural, en forma de GNL (gas natural liquat), per exemple. D’altra banda, els enginyers han aconseguit un alt grau d’eficiència energètica en els motors convencionals, però s’està assolint el límit del possible. En poques paraules, una petita alteració del preu del petroli o de la seva disponibilitat provoca greus contratemps al parc mòbil i serà molt difícil reduir les emissions contaminants o d’efecte hivernacle dels motors més eficients del futur.

En canvi, no tota l’electricitat es genera cremant petroli, ni tan sols cremant combustibles fòssils com el gas natural o el carbó. Les grans centrals hidroelèctriques o eòliques, les centrals nuclears, les plantes de cogeneració, les petites instal·lacions d’energia renovable… generen la major part de l’electricitat que consumim i no emeten gasos d’efecte hivernacle, o en quantitats molt petites, i pràcticament no contaminants. És a dir, per propulsar un vehicle elèctric no existeix dependència d’una sola font d’energia i, a més a més, es pot ampliar la generació elèctrica amb tecnologies no contaminants i renovables. En aquest cas, el balanç ambiental del vehicle elèctric és positiu, doncs el seu impacte sobre l’efecte hivernacle o la pol·lució atmosfèrica és clarament menor que el d’un automòbil amb un motor de combustió interna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in justo arcu. Donec eu lacinia risus. 

Nombre – profesión o identificador

Notícies

⚠️ Al nucli de Cas Català (#Calvià), s'ha produït una avaria i s'ha hagut de tallar el subministrament d'aigua.

📍 Afectació: c/ Corb

🚧 ... Estem treballant per restablir el servei al més aviat possible. 🕙 La previsió de restabliment és a les 22 h. Lamentem les molèsties.

⚠️ Al nucli de Santa Ponça (#Calvià), s'ha produït una avaria i s'ha hagut de tallar el subministrament d'aigua.

📍 Carrers afectats: Bèlgica i ... Shakespeare

🚧 Estem treballant per restablir el servei al més aviat possible. 🕠 La previsió de restabliment és a les 13.30 h.